نشانی نمادها ، در نجوای بیداری، مسافر دریا ، بازپرسی            

        به سوی دورنمای امید

        با تومی توا ن مستا نه ا نسا ن بود

       شعله ی اغوان این پاییز

       برای کسی که پیراهن فراخ شعر می بافد

     پیادگان شطرنج

       نو شگا ه  ِ یگا نه

       رنگین کمانِ گیتی فردا

    تا شکوفه زارِ خا وران

    سفرِ رستگا ری

  کالای مرگ در گردش         

    به رفيقان ام : يپريم و بهروز  

        باورم نمی شود

    رقص کتمان 

    برابری که خود پروازگاهی است

      به زنده یاد نام به خون خفتگان مبارز سیاسی ایران

      الفبای ستم به دانش خسروشاهی

      به کارگر کمونیست مبارز و پیشگام صنعت نفت:   یدالله خسروشاهی

  شعر خوانی مجيد خرمی در برنامه جنبش کارگری و مقاومت

28 آگوست 2010فرانکفورت