برای استفاده از نسخه کتاب الکترونیکی روی تصوير کليک کنيد                                                                        
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا htm ادامه در صفحه يک نسخه

 

                                                                                                                             

- چی شده؟ بد جوری پك مي زنی، امان بده! حداقل نفس تاره كنی، سيگار كه در نميرِ, بازهم صاحب خونه اذيت کرده؟ ديگه چی می خواد؟ تو كه رو اجاره گذاشتی!

- نه بابا، كاشكی درد، دردِ اجاره بود

از ته دل آهي كشيد، بلافاصله پك عميقی به سيگار زد، پكی كه تقريباً دخل سيگار را

درآورد، اما هنوز همه  دود سيگار از دهانش خارج نشده بود كه دستش رفت تو جيب، 

بسته سيگارِاشنوويژه را بيرون کشيد، تعارفی كردو بعد دوباره سيگار دوم رابا ته سيگارِ قبلی روشن كرد.

نگاهش به گل بوته های  شلغم  دوخته شده بود، گفت: ادامه ...

 

دانلود نسخه پ د اف