توضيح مختصر در مورد استفاده از داستان 

 

دوستتانی که مايل به داشتن داستان می باشند ، می توانند با کليک کردن روی روی کلمه

( دانلود نسخه پ د اف )

 آنرا دريافت کنند و يا با کليک روی تصوير سمت چپ از نسخه الکترونيکی آن استفاده کنند برای استفاده از نسخه هات امل( html )به روی تصوير سمت راست کليک کنيد.

 

برای استفاده از نسخه الکترونی از دگمه های پاين نصب شده می توان استفاده کرد ويا بصورت ساده با مايوس می توانيد از گوشه کتاب گرفته و يا با کليک کردن ورق بزنيد .